Pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji

Ova definicija temelji se na dokazima iz randomiziranih kontroliranih studija koji govore da u pacijenata s ovim vrijednostima AT-a snižavanje AT-a donosi korist. Prava granica za definiranje hipertenzije ovisi o visini AT i ukupnome kardiovaskularnom riziku.

Hipertrofija miokarda lijeve klijetke srca

Stratifikacija ukupnoga kardiovaskularnog KV rizika temelji se na vrijednostima arterijskog tlaka, prisutnosti drugih KV rizičnih faktora, supkliničkom oštećenju organa i prisutnosti dijabetesa, simptomatske KV bolesti ili kronične bubrežne KB bolesti. Dijagnoza, uspjeh u liječenju AH i procjena kardiovaskularnog KV rizika do sada su se bazirali pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji na mjerenjima arterijskoga tlaka AT u liječničkim ordinacijama klasičnim živinim tlakomjerom.

Nove spoznaje o varijabilnosti tlaka i utjecaju sredine na krvni tlak doveli su do sve češće upotrebe kontinuiranog satnog mjerenja arterijskoga tlaka KMAT.

"Nervozno" srce

Kombinirana primjenom oba načina mjerenja AT omogućava točniju dijagnostiku i adekvatniji terapijski algoritam. Spoznaje o toksičnosti žive dovele su do skorog povlačenja živinih tlakomjera iz kliničke upotrebe i sve raširenije upotrebe oscilometrijskih tlakomjera.

Hipertrofična kardiomiopatija – uzroci, simptomi i liječenje

Kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka KMAT je neinvazivna metoda za automatsko praćenje AT tijekom 24 sata ili duže koristeći pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji oscilometrijske uređaje koji daju informaciju o prosječnom satnom arterijskom tlaku i o prosječnim vrijednostima za vrijeme određenih perioda dan, noć, jutro. KMAT je postao zlatni standard u dijagnostici i praćenju arterijske hipertenzije.

Brojne studije npr Sokolow i suradnici su pokazale da vrijednosti dobivene kontinuiranim mjerenjem AT-a bolje koreliraju s oštećenjem ciljnih organa nego vrijednosti tlaka izmjerene u ordinaciji. U studiji Sokolowa i sur. Studija je pokazala znatno veću desetogodišnju incidenciju fatalnih i nefatalnih događaja u bolesnika s višim vrijednostima AT-a prema KMAT-u odnosu na ordinacijske vrijednosti.

Interna medicina Sažetak Kardiovaskularni KV pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji lanac je događaja precipitiranih brojnim kardiovaskularnim faktorima rizika: dislipidemija, hipertenzija, dijabetes, pušenje i nedovoljna fizička aktivnost. Bez adekvatne terapijske intervencije, ovaj lanac neizbježno dovodi do ateroskleroze, koronarne bolesti srca, infarkta miokarda, hipertrofije i dilatacije lijeve klijetke, sistoličke i dijastoličke ventrikularne disfunkcije te u konačnici do zatajenja srca i smrti. Hipertrofija lijeve klijetke HLK karakteristični je ishodišni patofiziološki mehanizam i nezavisni prediktor nepovoljnih KV događaja infarkt miokarda, inzult, revaskularizacija karotida, fibrilacija atrija, zatajenje srca, smrt. Elektrokardiografski utvrđena HLK značajan je prognostički pokazatelj kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta u populaciji hipertoničara kao i u klinički zdravih bolesnika. Procjena mase lijeve klijetke LK pomoću ehokardiografije pruža točnije prognostičke informacije nego evaluacija tradicionalnih KV rizičnih čimbenika.

Više je autora potvrdilo da vrijednosti tlaka određene KMAT-om u odnosu na ordinacijske bolje procjenjuju KV rizik, što vrijedi i za hipertoničare i za opću populaciju. Također, učinak liječenja AH evidentiran sniženjem tlaka prema KMAT-u bolje pretkazuje regresiju oštećenja ciljnih organa nego ambulantne vrijednosti AT npr hipertrofije lijeve klijetke.

Prosječne noćne vrijednosti AT imaju bolju prognostičku vrijednost nego prosječne satne ili prosječne dnevne vrijednosti AT-a. Rezultati studija uvjetovali su da se u smjernicama Europskog društva za hipertenziju iz Hara i sur.

Uređaji za KMAT su teški otprilike 0,5 kg, registriraju vrijednosti AT-a tijekom tablete od hipertenzije ne pomažu što učiniti sata ili duže detektiraju oscilacije tlaka orukvice. Maksimalna oscilacija krivulje tlaka pulsa odgovara srednjem AT-u, a sistolički i dijastolički AT određuju se s pomoću odgovarajućih formula. Tlak se mjeri svakih 15—30 min tijekom dana i noći.

Genska terapija učinkovita u liječenju pulmonalne arterijske hipertenzije?

Ispuhivanje orukvice ne bi smjelo biti brže od 2 mmHg u sekundi. Tijekom satnog snimanja AT-a bolesnik bi trebao izbjegavati teške tjelesne aktivnosti i držanje teških predmeta u ruci na kojoj se mjeri AT. U trenucima mjerenja ruka bi trebala biti ispružena.

Zbog oscilometrijske tehnike mjerenja nisu točna za vrijeme vožnje, tjelovježbe, tremora, za vrijeme srčane aritmije ili pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji pulsa.

Većina uređaja za KMAT, u slučajevima većih nepravilnosti, osigurava dodatna automatska očitanja. Radi što bolje interpretacije podataka potrebno je voditi dnevnik aktivnosti, kvalitetu i trajanje sna.

Hipertrofija lijeve klijetke, hipertenzija 2 stupnja

Society of Cardiology iz Nedostaci KMAT-a su još uvijek nedovoljna dostupnost, relativno visoka cijena uređaja, neadekvatna mjerenja tijekom aktivnosti i ometanje bolesnika u svakodnevnim aktivnostima. Ograničenje svih automatskih mjerača tlaka koji se upotrebljavaju za KMAT je fibrilacija atrija.

Prema jednoj metaanalizi Stergiou i sur. KMAT je indiciran u slijedećim slučajevima: 1. Pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji se radi o teškoj AH, ove smjernice preporučuju odmah započeti liječenje ne čekajući rezultate KMAT-a ili kućnog mjerenja.

Kario i suradnici u studiji koja je pratila starijih hipertoničara tijekom 40 mjeseci su pokazali veći rizik cerebrovaskularnog inzulta kod dijastoličkog tlaka manjeg od 75 mmHg. Krivulja satnog pravo ventrikularne hipertrofije pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji hipertenziji AT-a nam pokazuje da li postoji jutarnji skok tlaka, a to je vrijeme kada se javlja većina KV i cerebrovaskularnih incidenata što je vjerojatno povezano s visokim porastom arterijskoga tlaka koji nastaje za vrijeme buđenjaporastom agregacije trombocita, smanjenjem fibrinolitičke aktivnosti i simpatičke aktivacije.

Uzroci hipertrofije lijeve klijetke

KMAT nam omogućava da terapijski djelujemo na vrijednosti tlaka u tom vulnerabilnom periodu. Nadalje, KMAT nam omogućava utvrđivanje hipertenzije bijelog ogrtača i maskirane hipertenzije. Kod hipertenzije bijelog ogrtača vrijednosti AT-a su povišene u ordinaciji, a normalne u satnome mjerenju AT-a ili kućnome mjerenju. Bolesnici s hipertenzijom bijelog ogrtača imaju i nešto veći KV morbiditet i mortalitet nego normotoničari. Češće je kod stupnja 1 AH, kod novootkrivene AH, kod starijih žena, nepušača te u slučaju ograničenog broja mjerenja AT-a u ordinaciji.

U bolesnika s hipertenzijom bijelog ogrtača treba evaluirati druge čimbenike KV rizika, postojanje oštećenja ciljnih organa te pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji postoje, treba inzistirati na promjeni loših životnih navika, a u nekih osoba i na farmakološkoj terapiji.

Maskirana hipertenzija ili izolirana izvanambulantna hipertenzija obrnut je fenomen od hipertenzije bijelog ogrtača i definira se normalnim vrijednostima tlaka u ordinaciji, a povišenima u KMAT-u ili kućnome mjerenju.

Maskirana hipertenzija češće je u mlađih muškaraca, pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji, bubrežnih bolesnika bolesnika i onih s povremeno povišenim vrijednostima tlaka, bolesnika s visoko normalnim tlakom i s nezdravim životnim navikama.

Važno je istaknuti da su uređaji pravo ventrikularne hipertrofije u hipertenziji koristimo za KMAT validirani prema internacionalnim standardiziranim protokolima protokol Britanskog društtva za hipertenziju, internacionalni protokol Europskog društva za hipertenziju ili protokol AAMI.

Pročitajte