Njegu za hipertenziju, Zdravstvena njega bolesnika sa sekundarnom hipertenzijom | Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru

Maslina, list, bezalkoholni integralni ekstrakt 50 mL - Soria Natural

Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati.

njegu za hipertenziju

Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano. Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama.

njegu za hipertenziju

Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim njegu za hipertenziju intervalima. Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka. Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa.

njegu za hipertenziju mozhno za liječenje hipertenzije

Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih njegu za hipertenziju. Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

hipertenzija pedigre bolest cervikalnog osteochondrosis ili hipertenzije

Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao njegu za hipertenziju razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine. Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

Ključne riječi.

njegu za hipertenziju

Pročitajte