Epidemiološka studija hipertenzije,

Sažetak Arterijska hipertenzija AH jedan je od najvažni- jih sprečivih preventabilnih uzroka prijevremenog umiranja i jedan od najvećih javnozdrastvenih problema današnjice u svi- jetu.

sda 2 hipertenzija

AH je učestalija u žena nego epidemiološka studija hipertenzije muškaraca, epidemiološka studija hipertenzije se podudara s većinom drugih zemalja diljem svijeta, uključujući SAD u kojem se bilježi značajniji po- rast prevalencije AH u žena, kao i u zemljama bivših socijalistič- kih ekonomija.

Žene u Hr epidemiološka studija hipertenzije svjesnije su od muškaraca, če- šće se liječe i u većem broju postižu kontrolu AT-a unatoč pro- sječno nižem stupnju obrazovanja, višem ITM-u i nižim mjeseč- nim primanjima.

Recommendations

U Hrvatskoj se liječi nešto više hipertoničara od europskog prosjeka, ali manje nego u SAD-u i Kanadi. Kon- trola AH u Hrvatskoj je iznad europskog prosjeka, izuzev nešto bolje kontrole u Španjolskoj i Engleskoj.

  1. Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu
  2. Lijekovi u koraku 1, hipertenzije
  3. Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu
  4. Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu.

Kao i u većine europ- skih zemalja, Hrvatska ima sličnu distribuciju AT-a i AH uz lošije rezultate u usporedbi sa SAD-om i Kanadom koji su iako daleko ispred nas, i dalje u velikoj mjeri ugroženi visokim brojem radno onesposobljenih ljudi zbog posljedica koje nosi AH u obliku po- većane kardiovaskularne smrtnosti i epidemiološka studija hipertenzije.

Stoga su osvješći- vanje problema, rano otkrivanje AH osobito u određenim seg- mentima populacije, prihvaćanje zdravih životnih navika te re- dovito uzimanje terapije ključni u postizanju bolje kontrole AT-a, epidemiološka studija hipertenzije time i boljeg i dužeg života.

epidemiološka studija hipertenzije

Ključne riječi: arterijska hipertenzija, epidemiologija, pre- valencija, svjesnost, liječenje Summary Arterial hypertension AH is one of the epidemiološka studija hipertenzije important preventable causes of early death, and currently one of the bigge st global public health problems.

The AH prevalenc e bolesti srca, lijekove visokog krvnog tlaka higher than before, i. However, it is considerably lower in the United States of America.

to znači hipertenzija stupnja 2 rizik 4

It is more frequent in women than in men, which corresponds to the majority of other countries, epidemiološka studija hipertenzije the USA where a considerable increase in the AH prevalence among women has been recorded, as well as to former social- ist countries. The women in Croatia are more health aware, get treatment more often than men, and achieve the AH control in a higher number of cases despite a lower average level of epidemiološka studija hipertenzije ucation, higher body mass index and lower monthly income.

In Croatia, a number of treated hypertonic patients is higher than the European average, but lower than in the US and Canada.

epidemiološka studija hipertenzije da hong pao u hipertenziji

As the majority of European countries, Croatia has the similar arterial pressure and AH distribution, but worse results in comparison with the USA and Canada that are far ahead of us, but still with a high number of people incapable of working due to AH related consequences, i. Therefore, raising awareness of this problem, early diagnosis of AH especially in certain population segmentsadoption of healthy lifestyles, and regular therapy are the key to achieving a epidemiološka studija hipertenzije arterial pressure control and consequently, a higher- quality and longer life.

Procjena optereće- nja bolestima izražava se brojem umrlih od neke bolesti i Arterijska hipertenzija AH vodeći je rizični čimbenik za smrtnost u svijetu prema izvještaju Svjetske zdravstve- ne organizacije SZO 1.

Na temelju epidemioloških stu- dija i intervencijskih pokusa AH je jedan od najvećih jav- nozdravstvenih problema današnjice i u razvijenim i u ne- razvijenim zemljama svijeta Conlin i sur. Epidemiološka studija hipertenzije razlike vjerojatno su i posljedica učestalijega liječničkog epidemiološka studija hipertenzije i niže kli- ničke inercije, bolje informiranosti ispitanika o terapiji, ali i nezaobilaznog utjecaja psihologije skupine u kliničkim stu- dijama Wogen i sur.

Bloom i sur.

diuretik liječenje hipertenzije

U razdoblju od Bitan razlog loše kontrole HT-a je subdoziranje. Rezultati ove studije pokazali su da je više od polovice HT-a dobivalo polovične doze amlodipina i lizinoprila, predstavnike dvaju najčešće propisivanih razreda antihipertenziva. Subdoziranost je očit razlog podbačaja u kontroli AH, pa i neovisno o tome što se češće propisuju vrlo djelotvor- ni antihipertenzivi koji imaju i učinke povrh samog sniža- epidemiološka studija hipertenzije AT-a.

epidemiološka studija hipertenzije

U nedavno objavljenoj metaanalizi s gotovo To se najčešće prikazuje epidemiološka studija hipertenzije postoci- ma izraženim na DALY uključuje očekivano trajanje života i neke mjere za procjenu kvalitete života 2, 3, Prema podacima SZO, kardiovaskularne KV bole- sti vodeći su uzrok smrti u svijetu; od njih godišnje umire 16,6 milijuna ljudi, od toga 5 milijuna u Europi, a u Hrvat- skoj Prema rezultatima analize Kearneya i sur.

AH je ve- ći javnozdravstveni problem u zemljama u razvoju iako je učestalija u razvijenim zemljama razvijene vs. Procjenjuje se da će do Wolf-Ma- ier i sur. Ta je razlika prisutna u oba spola muškarci SAD-a vs.

Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu

Kanada vs. Taj je trend registriran i u no- voj analizi Onga i sur. Bolja kontrola unatoč manjem broju liječenih osoba mo- že se vjerojatno objasniti boljom ustrajnošću onih koji uzi- maju lijekove. Tomu zasigurno pridonosi učestalije uzima- nje lijekova s manje nuspojava i onih koji se uzimaju jed- nom na dan.

Iako je sveukupna ustrajnost u antihiperten- zivnoj terapiji niska, dostupni podaci pokazuju da postoje razlike ovisno o tipu studije npr.

Inte- resantan je, a zasigurno i zabrinjavajući podatak iz studije BEL-AH 14 da ne postoji značajna razlika u broju lijekova s obzirom na težinu AH blaga 1,5 vs. Bilo bi dobro kada bi tomu bio razlog smanje- nje terapijske, tj.

  • Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu - imcites.com
  • Aritmije i hipertenzije liječenje
  • Meta srca hipertenzije
  • (PDF) Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu
  • Med. lijekovi za liječenje hipertenzije

Međutim u Hrvatskoj to nije slu- čaj, a najočitiji podatak je loša kontrola AH te i dalje viso- ka KV smrtnost. Na žalost, bez ikakve dvojbe možemo reći da je terapijska inercija itekako izražena u Hrvatskoj.

Oko- nofua i sur. Epidemiološka studija hipertenzije dio loše reguliranih HT-a pogrešno se svr- stava u skupinu rezistentnih Epidemiološka studija hipertenzije zbog hipodoziranja ili ne- primjerene kombinacije antihipertenziva 17, Prevalencija AH u Hrvatskoj viša je u žena nego u muškaraca 39,7 vs.

Tablica 1.

Pročitajte