Potreban ispit za hipertenziju

Na temelju članka Zakona o zdravstvenoj zaštiti »Narodne novine« br. Ovim Pravilnikom utvrđuju se grane specijalizacija doktora medicine, trajanje i program specijalizacija i užih specijalizacija, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i doktori medicine koji obavljaju privatnu praksu za potreban ispit za hipertenziju specijalizacije, način provođenja specijalizacija i užih specijalizacija te način polaganja specijalističkog ispita.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2. Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: Specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, odnosno kod ovlaštenih doktora medicine koji obavljaju privatnu praksu, a koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 4.

Uža specijalizacija jest nastavak usavršavanja specijalista određene grane specijalizacije na temelju utvrđenog plana potrebnih kadrova putem stjecanja dodatnih kompetencija prema propisanom programu. Uža specijalizacija jest stručna osposobljenost specijalista određene grane specijalizacije koja se stječe završetkom programa uže specijalizacije.

Akreditacijsko područje jest nastavak usavršavanja specijalista ili užeg specijalista određene grane specijalizacije potreban ispit za hipertenziju se stječe završetkom programa akreditacijskog područja. Program specijalizacije definira sadržaj i trajanje svih dijelova specijalističkog usavršavanja, popis općih i posebnih kompetencija, uvjete koje moraju ispunajvati pravne i fizičke osobe za obavljanje specijalističkog usavršavanja, obrazac praćenja napredovanja u stjecanju kompetencija, obrazac praćenja obavljenih zahvata, a uključuje potreban ispit za hipertenziju poslijediplomski specijalistički studij za grane specijalizacije kada je to ovim Pravilnikom propisano.

Zajedničko deblo jest zajednički dio specijalizacije za internističke, kirurške i ostale specijalizacije, koje obuhvaća usavršavanje o temeljnim kompetencijama za navedene specijalnosti.

Ishodi učenja obuhvaćaju iskaz o tome što specijalizant treba naučiti, razumjeti ili biti sposoban učiniti nakon završenog programa specijalizacije. Kompetencije predstavljaju skup znanja, vještina i stavova. Razlikuju se opće i posebne kompetencije vezane uz poseban program usavršavanja.

Visoki krvni tlak | Nastavni zavod za javno zdravstvo

Razine usvojenih kompetencija jesu 1, 2 i 3: Specijalizant jest doktor medicine kojem je ministar nadležan za zdravstvo u daljnjem tekstu: potreban ispit za hipertenziju izdao rješenje o odobrenju specijalizacije i s kojim je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave ili grad zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse. Specijalizant jest i doktor medicine koji obavlja privatnu praksu te doktor medicine kojem je na temelju prijedloga tijela, odnosno osoba iz članka 8. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja jest doktor medicine specijalist određene grane specijalizacije sa znanstveno-nastavnim ili stručnim zvanjem i najmanje deset godina specijalističkog staža.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa specijalističkog usavršavanja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj te nadzire rad svih glavnih mentora i mentora za određenu granu specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa užih specijalizacija te akreditacijskih područja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj. Voditelja programa specijalističkog usavršavanja uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore u daljnjem tekstu: Komora imenuje ministar na vrijeme od pet godina.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja nadzire kvalitetu provedbe specijalističkog ispita te predlaže Povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine mjere za njegovo unaprjeđenje. Ministarstvo nadležno za zdravstvo u daljnjem tekstu: medicinski proizvodi za visoki krvni tlak vodi vaskularna hipertenzija voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije, koju objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva.

Glavni mentor jest doktor medicine specijalist sa znanstveno-nastavnim ili stručnim zvanjem iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava ili doktor medicine specijalist iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava, s najmanje deset godina specijalističkog staža.

Listu glavnih mentora u zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. Ravnatelj predlaže ministarstvu jednog glavnog mentora za određenu granu specijalizacije u zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije.

Glavnog mentora u zdravstvenoj ustanovi imenuje ministar rješenjem kojim ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Glavni mentor mora biti potreban ispit za hipertenziju radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi kojoj je dano ovlaštenje ministra sukladno članku 6. Glavnog mentora imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije.

Glavni mentor može biti mentor istovremeno za najviše pet specijalizanata. Glavni mentor je odgovoran za propisano provođenje cjelokupnog programa specijalističkog usavršavanja. Glavni mentor surađuje s mentorima, prati napredak specijalizanta, redovito provjerava znanja specijalizanta putem provjere znanja i vještina najmanje dva puta godišnje te je odgovoran za točnost podataka u knjižici o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevniku rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju.

Glavni mentor za svoj rad odgovoran je voditelju programa specijalističkog usavršavanja za pojedinu specijalizaciju. Glavni mentor ostvaruje godišnju naknadu za rad po mentorstvu od podnositelja prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9.

Ministarstvo vodi registar glavnih mentora po granama specijalizacije i ustanovama potreban ispit za hipertenziju imaju ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije.

Mentor jest doktor medicine specijalist iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava s najmanje pet godina specijalističkog staža. Iznimno, u slučaju kada se uvodi novo specijalističko usavršavanje, mentor je i doktor medicine specijalist srodne grane specijalizacije za koju se izvodi program specijalističkog usavršavanja s najmanje pet godina specijalističkog staža.

Mentora imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije. Listu svih mentora u zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. Mentor mora biti u radnom odnosu u zdravstvenoj potreban ispit za hipertenziju ili trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu potreban ispit za hipertenziju ili mora biti nositelj privatne prakse kojima je dano ovlaštenje ministra sukladno članku 6. Specijalizant u svakoj zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ordinaciji privatne prakse u kojoj obavlja dio programa specijalizacije ima mentora.

Trajno normalizirajte krvni tlak prirodnim putem

Mentor može potreban ispit za hipertenziju voditi najviše pet specijalizanata. Mentor je odgovoran za propisano provođenje programa specijalističkog usavršavanja, za točnost podataka u knjižici o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u koju bilježi napredak specijalizanta u stjecanju kompetencija. Mentor je odgovoran za točnost podataka u dnevniku rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju.

Mentor prati napredak specijalizanta, redovito provjerava znanja specijalizanta putem provjere znanja i vještina, surađuje s glavnim mentorom i drugim mentorima, a za svoj rad odgovoran je glavnom mentoru u zdravstvenoj ustanovi iz članka 4.

Mentor ostvaruje godišnju naknadu za rad po mentorstvu od podnositelja prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9. Mentor je obvezan provesti najmanje dva sata tjedno potreban ispit za hipertenziju radu sa specijalizantom. Komentor jest specijalist srodne grane s najmanje pet godina specijalističkog iskustva ili stručnjak određenog područja koji nadzire dio programa predviđen specijalističkim usavršavanjem.

Potreban ispit za hipertenziju jest doktor medicine koji nakon uspješno završenog programa specijalizacije podnosi zahtjev za polaganje specijalističkog ispita u Ministarstvu zdravlja u daljnjem tekstu: ministarstvo.

Pristupnik je i doktor medicine specijalist koji nakon uspješno završenog programa uže specijalizacije podnosi zahtjev za polaganje ispita uže specijalnosti u potreban ispit za hipertenziju. Ispitivač na specijalističkom ispitu jest doktor medicine specijalist iste specijalnosti sa znanstveno-nastavnim zvanjem na sveučilištu zdravstvenog usmjerenja, iskustvom mentora na specijalističkom usavršavanju ili doktor medicine specijalist iste specijalnosti sa stručnim zvanjem iste specijalističke grane, iskustvom mentora na specijalističkom usavršavanju.

Ispitivač može biti i umirovljeni doktor medicine novo u liječenju hipertenzije u njemačkoj iste specijalnosti ako ima važeće odobrenje za samostalan rad licencu pod istim uvjetima kao i ispitivač koji je u radnom odnosu.

Iz drugih medija

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja predlaže Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine listu ispitivača te izmjenu liste ispitivača jednom godišnje u rujnu. Ministarstvo donosi listu ispitivača na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine i objavljuje ju na internetskim stranicama ministarstva. Ministarstvo može izmijeniti listu ispitivača ako ispitivač više nema uvjete za obavljanje tih poslova propisane ovim Pravilnikom.

Ispitna komisija jest povjerenstvo sastavljano od tri člana ispitivača doktora medicine specijalista iste specijalnosti koje imenuje ministarstvo. Ispitna komisija jest i povjerenstvo sastavljano od tri člana ispitivača doktora medicine specijalista iste specijalnosti — s istom ili srodnom užom specijalnošću, koje imenuje ministarstvo. Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja može se dati zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno ordinaciji privatne prakse koji moraju ispunjavati sve prostorne, kadrovske i posebne uvjete organizacija, oprema, broj specifičnih pretraga i zahvata, broj bolesnika, itd.

Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine jest tijelo koje imenuje ministar na vrijeme od pet godina, a čine ga dva predstavnika Hrvatske liječničke komore, dva predstavnika ministarstva, jedan predstavnik Nacionalnog zdravstvenog vijeća, po jedan predstavnik svakog medicinskog fakulteta u Republici Hrvatskoj, jedan predstavnik Akademije medicinskih znanosti, dva predstavnika Hrvatskog liječničkog zbora i jedan predstavnik Hrvatskog društva mladih liječnika.

Predsjednika povjerenstva imenuje ministar između članova Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine. Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine zaduženo je za provjeru, procjenu i unapređenje kvalitete specijalističkog usavršavanja te nadzire specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Obveze Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine su primjena europskih standarda, potreban ispit za hipertenziju trajanja i sadržaja specijalističkog usavršavanja, kontrola kvalitete specijalističkog usavršavanja, predlaganje ministru potreban ispit za hipertenziju procjene napredovanja specijalizanata putem formativnog i sumativnog ocjenjivanja, procjena uspješnosti rada ispitivača na specijalističkim ispitima i ispitima uže specijalnosti, procjena drugih načina potreban ispit za hipertenziju te predlaganje uvođenja metoda procjene uspješnosti napredovanja specijalizanata te stručne posjete.

Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi međunarodne posjete te uspoređuje ispunjenost kriterija ograničenje tekućine u hipertenzije glavne mentore, mentore i zdravstvene ustanove s kriterijima navedenim u Prilogu V. Inspekcijski posjet jest instrument povratne informacije za poboljšanje kvalitete specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

Inspekcijski posjet odvija se prema točno definiranoj proceduri i strukturiranim obrascima tiskanim u Prilogu V ovoga Pravilnika.

Ministarstvo zdravlja osigurava potrebna financijska sredstva za financiranje inspekcijskih posjeta. Povjerenstvo za inspekcijski posjet obavlja posjete zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, ordinacijama i fakultetima ovlaštenim za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Povjerenstvo za inspekcijski posjet čine tri člana iz područja specijalizacije koja se ocjenjuje od kojih je jedan predsjednik. Povjerenstvu se pridodaje i specijalizant istog područja. Povjerenstvo za inspekcijski posjet imenuje se u dogovoru s voditeljem programa specijalističkog usavršavanja.

Povjerenstvu se prema potrebi može pridodati i specijalist neke druge specijalnosti. Povjerenstvo za inspekcijski posjet tijekom inspekcijskog posjeta vodi zapisnik donosi potreban ispit za hipertenziju zaključak, na temelju procjene uvjeta provođenja programa specijalizacije i podnosi izvješće o obavljenom posjetu Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine. Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine imenuje povjerenstvo za inspekcijski posjet za svaku specijalizaciju i donosi godišnji plan inspekcijskih posjeta.

Međunarodni posjet provodi se u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima, ordinacijama i fakultetima ovlaštenim za provođenje specijalističkog usavršavanja u Republici Hrvatskoj.

Pratite nas na:

Sporazum za obvezno provođenje dijelova programa specijalističkog usavršavanja jest sporazum koji sklapaju zdravstvena ustanova iz članka 4. Članak 3. Doktori medicine mogu se stručno usavršavati u obliku specijalizacije, uže specijalizacije, odnosno akreditacijskog područja. Popis specijalizacija iz stavka 1. Programi specijalizacija iz stavka 1.

Cjelokupni program specijalizacije iz Priloga Potreban ispit za hipertenziju ovog Pravilnika specijalizant mora obaviti u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koje obavljaju zdravstvenu djelatnost, specijalističkim ordinacijama, medicinskim fakultetima i tijelu kojima je izdano ovlaštenje ministra za provođenje specijalističkog usavršavanja sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Program specijalističkog usavršavanja doktora medicine traje najmanje u vremenskom razdoblju programa iz Priloga II. Specijalizant sudjeluje u aktivnostima i odgovornostima predviđenim programom specijalizacije.

Specijalističko usavršavanje obavlja se u punoj satnici i punom opsegu u tijelu ili ustanovi ovlaštenoj od ministarstva. Potreban ispit za hipertenziju dio programa obavlja se u punoj satnici i punom opsegu na medicinskom fakultetu. Specijalističko usavršavanje uključuje i dežurstva specijalizanta u dijelu programa koji je predmet specijalizacije, koji je obvezan provoditi i sve aktivnosti predviđene programom.

Zvuče li vam ovi problemi dovoljno opasno da shvatite ozbiljnost situacije? Krvni tlak se ne može i neće regulirati sam od sebe. Jesu li propisana dijeta, vježbe i lijekovi jedino rješenje za visoki krvni tlak? Da bi se visoki krvni tlak regulirao, potrebno je dosta vremena i discipliniranosti.

Nadzor nad provedbom specijalističkog usavršavanja doktora medicine provodi ministarstvo. Minimalni uvjeti za obavljanje specijalističkog usavršavanja doktora medicine propisani su programom specijalizacija iz Priloga II.

Djelomično izuzeće od pojedinih dijelova programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz Priloga II. Direktive te ako je doktor medicine specijalist stekao diplomu o specijalističkom usavršavanju, odnosno specijalističku kvalifikaciju u skladu s programom upisanim u Prilogu V. Direktive u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od država članica Europske unije. Izuzeće se može odobriti za najviše polovicu minimalnog trajanja programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Djelomično izuzeće od pojedinih dijelova programa specijalističkog usavršavanja doktora potreban ispit za hipertenziju specijalizacija iz Potreban ispit za hipertenziju II.

Direktive, odnosno iz Priloga II. Djelomično izuzeće može odobriti ministarstvo za najviše uspješno završeno zajedničko internističko deblo ili zajedničko potreban ispit za hipertenziju deblo. Članak 4. Članak 5. Iznimno od stavka 1. Članak 6.

Ministar, na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko potreban ispit za hipertenziju doktora medicine, rješenjem na vrijeme od pet godina ovlašćuje zdravstvenu ustanovu koja ispunjava uvjete iz članka 4. U zahtjevu za davanje ovlaštenja iz stavka 1. Uz zahtjev iz stavka 2. U zahtjevu iz stavka 4. Za omogućavanje provođenja specijalističkog usavršavanja odgovaraju odgovorna osoba u pravnoj osobi te rukovoditelj jedinice u kojoj potreban ispit za hipertenziju specijalističko usavršavanje provodi.

O nastalim promjenama u vezi ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je dano ovlaštenje ministra za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane, ravnatelj zdravstvene ustanove, uprava trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i nositelj privatne prakse obvezan je obavijestiti ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastupa promjene. Ministarstvo vodi registar zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i ordinacija privatne prakse u kojima se može obavljati specijalističko usavršavanje.

Članak 7. Odobrenje za specijalizaciju i užu specijalizaciju daje ministar na temelju godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija koji donosi na prijedlog zdravstvenih ustanova, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatske liječničke komore u daljnjem tekstu: Komora  te tijela i osoba iz članka 8.

Plan specijalizacija iz stavka 1. Članak 8.

Trajno normalizirajte krvni tlak prirodnim putem

Specijalizacija se može odobriti doktoru medicine kojem je izdano važeće odobrenje za samostalan rad te koji je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u radnom odnosu potreban ispit za hipertenziju trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ima privatnu praksu ili radi kod doktora medicine privatne prakse. Doktoru medicine iz stavka koliko tableta uzeti za hipertenziju. Iznimno od odredbe stavka 1.

Članak 9. Prijedlog za odobrenje specijalizacije ministarstvu podnosi zdravstvena ustanova kod koje je doktor medicine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno doktor medicine privatne prakse ili doktor potreban ispit za hipertenziju privatne prakse kod kojeg je doktor medicine u radnom odnosu, odnosno tijelo i osoba iz članka 8.

Ministarstvu je obvezno prilikom dostave prijedloga za odobrenje specijalizacije iz stavka 1. Obrazac za odobrenje specijalizacije iz stavka 2. Članak Prije isteka probnog rada specijalizanta, glavni mentor i potreban ispit za hipertenziju obvezni su dati pisano izvješće ravnatelju zdravstvene ustanove iz članka Ravnatelj je obvezan donijeti pisanu odluku da specijalizant nije zadovoljio na probnom radu, ako to utvrdi iz izvješća glavnog mentora i mentora.

Ako glavni mentor na temelju liječenje hipertenzije zlatnog brka mentora tijekom mentorstva utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz potreban ispit za hipertenziju specijalističkog usavršavanja ili nema sklonosti prema specijalizaciji za koju se potreban ispit za hipertenziju, o tome pisano izvješćuje ministarstvo i podnositelja prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9.

Glavni mentor tijekom specijalizacije može zahtijevati prestanak mentorstva iz objektivnih ili subjektivnih razloga.

Mogućnosti plaćanja:

Zahtjev za prestanak mentorstva obvezan je u pisanom obliku dostaviti ministarstvu, podnositelju prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9. Ministarstvo razrješava glavnog mentora ako utvrdi da isti neodgovorno vodi specijalizanta i to na temelju prijedloga ravnatelja zdravstvene ustanove iz članka 4. Ministarstvo razrješava mentora ako utvrdi da isti neodgovorno vodi specijalizanta na temelju prijedloga ravnatelja zdravstvene ustanove iz članka 4.

Iznos naknade potreban ispit za hipertenziju mentoru i mentoru za svoj rad po mentorstvu odlukom utvrđuje ministar. Troškove naknade potreban ispit za hipertenziju mentoru i mentoru snosi podnositelj prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9.

Ako glavni mentor tijekom specijalizacije zahtijeva prestanak mentorstva zbog razloga iz stavka hipertenzija tonzile. Mentora imenuje ministarstvo rješenjem o odobrenju specijalizacije.

Pročitajte